پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ظن معتبر"واژه زیر را بکار ببرید:

اماره معتبر