پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ظن غیر لفظی : ظنّ به مراد متکلم از راه‌های غیر لفظی

در موارد شک در مراد متکلم ـ بعد از علم به وضع ـ راه هایی برای کشف مراد متکلم در نزد عرف وجود دارد که برخی علم آور و برخی ظنی می‌باشد؛ بنابراین، طرق ظنی، شیوه هایی است که نسبت به منظور متکلم افاده ظن می‌نماید، و این روش‌ها یا لفظی است یا غیر لفظی. ظن حاصل از طرق غیر لفظی را ظن غیر لفظی می‌گویند.

مرحوم ' میرزا حبیب الله رشتی ' در این باره می‌گوید: ظن غیر لفظی از مصادیق ظن مطلق است و ظن غیر لفظیی را که دلیل خاص بر اعتبار آن اقامه شده باشد، نیافتم و کسی را که درباره ظن مطلق، مطلقا چنین ادعایی داشته باشد، نیز نیافتم، هر چند بعضی‌ها در مقام تعارض، ظن حاصل از ' غلبه ' و امثال آن را از مصادیق ظن غیر لفظی شمرده‌اند، اما این خیالی بیش نیست.

منابع

  1. بدایع الافکار : صفحه 89
  2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

ظن ( اصول فقه )

وابسته

ظن لفظی

منابع

  • بدایع الافکار : صفحه 89