پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"طیب مولد شاهد"واژه زیر را بکار ببرید:

طهارت مولد شاهد ( فقه )