پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

حایض نشدن زنی که در سن دیدن حیض است.

مترادفات

از واژه «طلاق مسترابه ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

طلاق ذات الشهور ( فقه )

اعم

طلاق ( فقه )

وابسته

استبراء مطلقه، عده مسترابه، مسترابه

منابع

  • تبصرة المتعلمین : صفحه 193
  • تحریرالمجله جلد 2-3 : صفحه 41
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 328
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 32 : صفحه 44
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 20 : صفحه 263، 415، 452
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 15
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 10
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 693
  • مهذب الاحکام جلد 26 : صفحه 24