پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «طریحی ، فخر الدین بن محمد ، 979- 1085ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

طریح الطریحی؛ طریحی ، طریح بن محمد؛ فخر الدین الطریحی

مشخصات فردی

نام: فخرالدین

نام پدر: محمدبن علی

لقب: طریحی، رماحی، نجفی، شیخ طریحی

تاریخ ومحل تولد: 979ق، نجف

تاریخ ومحل وفات ودفن: 1085ق، رماحیه، نجف

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

فقیه امامی، لغوی، مفسر، محدث، مورخ، ادیب، اصولی

آثارعلمی

مجمع البحرین، المنتخب، غریب الحدیث، جامع المقال، کشف غوامض القرآن، جواهر المطالب، مراثی الحسین، نزهة الخاطر، و...

منابع

  • الاعلام
  • معجم المؤلفین
  • ریحانةالادب