پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

4. صیغه: لفظ صریح در خلع این است که زوج خطاب به زوجه بگوید: 'خَلَعتُکِ عَلی کَذا' یا 'فلانة مُختَلَعَةٌ - به فتح لام و به قولی به کسر آن - عَلی کَذا'.

در اینکه جدایی با لفظ خلع به تنهایی - بدون آوردن لفظ طلاق به دنبال آن - محقق می‏شود یا همراه خلع، ذکر لفظ طلاق لازم می‏باشد، اختلاف است. گروهی قائل به قول دوم‏اند؛ 23 لیکن نظر بیشتر قدما و متأخران، 24 بلکه مشهور قول نخست25 است.

خلع با لفظ طلاق همراه ذکر فدیه) طلاق در ازای عوض از جانب زوجه (نیز محقق می‏شود، مانند اینکه زوج بگوید: 'أنتِ طالِق عَلی کَذا'. 26

شهید ثانی، طلاق به عوض را از اقسام طلاق بائن - و نه خلع و مبارات - دانسته است. در نتیجه ناخشنودی زوجه از زوج را در طلاق به عوض، شرط نمی‏داند.

خلع هرچند از اقسام طلاق، و طلاق از ایقاعات) ر ایقاع (است، لیکن از آنجا که نیاز به دو انشاء) انشاء زوج و زوجه (دارد، شبیه به عقد است؛ از این رو، صیغه خلع به گونه معاوضه بین طرفین اجرا می‏شود؛ بدین گونه که ابتدا زن می‏گوید: 'بَذَلتُ لَکَ کَذا عَلی أن تَخْلَعَنی' و مرد در پاسخ می‏گوید: 'خَلَعتُکِ عَلی کَذا' یا 'أنتِ طالِق بذ لک'. یا اینکه زوج ابتدا می‏گوید: 'خَلَعتُکِ عَلی ذ لک' یا 'أنتِ طالِق بذ لک' و زوجه بی درنگ آن را می‏پذیرد. 28 برخی گفته‏اند: احتیاط در اجرای صیغه به شکل نخست است.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 481

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «صیغه خلع ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

الفاظ خلع

اعم

ارکان خلع، صیغه طلاق ( فقه )

وابسته

تلفظ طلاق در خلع، طلاق خلع ( فقه )

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 25 : صفحه 556
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 19 : صفحه 256، 257، 259
  • ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 860
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 33 : صفحه 4
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 20 : صفحه 272، 420، 479
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 481
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 9 : صفحه 366