پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ر.ک:حَضَری و سَفَری.

اصطلاح‌نامه

اعم

حَضَری و سَفَری

وابسته

آیات سفری، حَضَری، سُوَر سَفَری

منابع

  • آموزش علوم قرآن جلد 1 : صفحه 73