پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

روش ترجمه قرآن : شیوه مرسوم در ترجمه قرآن

ترجمه قرآن معمولاً به دو روش رایج است:

1. ترجمه تحت‌اللفظی: ترجمه کلمه به کلمه که مترجم ابتدا معنای درست جمله را درک می‌کند و سپس معادل هر کلمه، کلمه‌ای دیگر به زبان دوم (مقصد) برمی‌گزیند.

ترجمه تحت‌اللفظی قرآن، تصور درستی از قرآن به دست نمی‌دهد و به عقیده بعضی از صاحب‌نظران، ترجمه تحت‌اللفظی بدترین نوع ترجمه است.

2. ترجمه تفسیری یا معنوی: هدف این روش، نقل معانی و مقاصد به زبان دیگر با حفظ همان نظم و ترتیب اولیه است و مترجم ملزم نیست مترادف هر کلمه را درست در جای خود بگذارد؛ بلکه بیش تر می‌کوشد با حفظ معنای اولیه، آن را به بهترین وجه در زبان دوم بازگو کند.

منابع

  1. تاریخ قرآن : صفحه 647
  2. مجله ترجمان وحی جلد 2 : صفحه 10
  3. مجله بینات جلد 10 : صفحه (33-181)

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «روش ترجمه قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اسالیب ترجمه قرآن، طرق ترجمه قرآن

اعم

اسلوب قرآن ( علوم قرآنی )

وابسته

ترجمه قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه روش ترجمه قرآن به زیرصفحه روش ترجمه قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اعجاز قرآن و بلاغت محمد صلی الله علیه و آله : صفحه 182
  • تاریخ قرآن : صفحه 647
  • مجله بینات جلد 10 : صفحه (33-181)
  • مجله ترجمان وحی جلد 2 : صفحه 10
  • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 13 : صفحه 341