پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

رضاع از کافر

وابسته

یهودی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه رضاع از یهودی به زیرصفحه رضاع از یهودی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 652