پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ذی شرف"واژه زیر را بکار ببرید:

اهل شرف ( فقه )