پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ذبیحه بت پرست» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ذبیحه وثنی

اعم

ذبیحه کافر اصلی

وابسته

بت پرست، ذبح بت پرست

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 79
  • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 166
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 13
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 204
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11 : صفحه 451