پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ر.ک:تاریخ علوم قرآن.

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «دوره تدوین علوم قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

دوره دوم علوم قرآن، عصر تدوین علوم قرآن، عهد تدوین علوم قرآن

اعم

تاریخ علوم قرآن

وابسته

تدوین علوم قرآن، دوره قبل تدوین علوم قرآن، علوم قرآنی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه دوره تدوین علوم قرآن به زیرصفحه دوره تدوین علوم قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اعجاز قرآن : صفحه 79، 81
  • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 5 : صفحه 82
  • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (32_36)، 40