پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

خوارج

خوارج: از فرقه‏های مسلمان.

کسی که بیعت خود را با امام علیه السّلام شکسته و بر او خروج کرده است 'باغی' و 'خارجی' نامیده می‏شود) ر باغی (. گروهی از مسلمانان در روزهای پایانی جنگ صفیّن با امیرالمؤمنین علیه السّلام

به مخالفت برخاسته و حکم به کفر وی و جواز جنگ با او کردند. اینان و کسانی که اعتقادات آنان را داشتند، خوارج نامیده شدند. در روایات از آنان به 'مارقین' نیز تعبیر شده است. 1

خوارج به فرقه‏های مختلفی تقسیم شدند. أباضیّه، حروریّه، ازارقه، نجدیّه، و صُفْریّه از جمله این فرقه‏ها می‏باشند. 2 از احکام آن در برخی ابواب فقه، نظیر صلات، حج، جهاد، نکاح، صید و ذباحه و ارث سخن گفته‏اند.

خوارج به لحاظ شورش علیه امام علیه السّلام و نقض بیعت، باغی به شمار آمده و محکوم به احکام بغی‏اند و به لحاظ اعتقادی) انکار ضروری دین) ر ضروری (همچون مباح دانستن قتل حضرت علی علیه السّلام و حکم به کفر آن حضرت (کافرند و به لحاظ کینه و دشمنی با آن گرامی، ناصبی) ر نصب (محسوب می‏شوند. بنابر این، همه احکام کفر از قبیل نجاست، 3 حرمت ذبیحه4 و عدم صحّت ازدواج مسلمان با ایشان، 5 بر آنان جاری است) ر کفر (.

1. مستمسک العروة 387 /1؛ بحار الانوار 2 440 - 325 /33. منتهی المطلب) ق (3 990 /2. مستند الشیعة 4 204 /1. تحریر الوسیلة 146 /2؛ الفقه المأثور/ 5 359. کتاب الطهارة) شیخ انصاری (146 - 144 /5؛ وسیلة النجاة/ 735.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 515

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «خوارج ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

خارجی، مارقین ( فقه )

اعم

بغات ( فقه )

وابسته

ارث خوارج، بدعت گزار ( فقه )، حج خوارج، ذبح خوارج، ذبیحه خوارج، غسل میت کافر حکمی، کتب خوارج، نجاست خوارج، نیم خورده خوارج، وقف بر خوارج

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه خوارج ( فقه ) به زیرصفحه خوارج ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

 • اصطلاحات فقهی : صفحه 213
 • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 8 : صفحه 14
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 118
 • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 392، 408
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 162، 164
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 324
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 48، 50
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 515
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 38
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 123
 • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 411