پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"حیوان ذبح شده"واژه زیر را بکار ببرید:

ذبیحه