پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"حرف ( سخن )"واژه زیر را بکار ببرید:

تکلم ( فقه )