پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"حجج عقلی"واژه زیر را بکار ببرید:

عقل ( دلیل )