پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شرایط حیض، موالات

وابسته

حایض صاحب عادت

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 3 : صفحه 176
  • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 166