پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"تسلط اقتصادی کفار"واژه زیر را بکار ببرید:

استیلای اقتصادی بیگانه