پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

امان

وابسته

دعوی شبهه امان، سرزمین کفار حربی ( فقه )، قرض حربی قبل از امان، کافر حربی

منابع

  • الفقه جلد 47 : صفحه 251، 255
  • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 10 : صفحه 424، 429
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 428، 433
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 103، 104
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 31 : صفحه 12
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 9 : صفحه 88، 205
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 652، 730
  • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 503
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 7 : صفحه 456
  • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4 : صفحه 413