پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اصل الزامی"واژه زیر را بکار ببرید:

اصل منجّز