پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"استصحاب امور وجودی"واژه زیر را بکار ببرید:

استصحاب وجودی