پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"استدلال مرسل"واژه زیر را بکار ببرید:

مصالح مرسله ظنّی