پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ادوات خطاب : حروف یا هیئت‌های دلالت کننده بر خطاب

ادوات خطاب، به حروف یا هیئت هایی می‌گویند که بر خطاب دلالت دارد. حروف مانند: یای ندا و کاف خطاب که در اول کلام می‌آید، مثل: ' یا ایها الذین '.

و هیئت‌ها، مثل: هیئت امر (مانند: ' قوموا '؛ ' صوموا ') و هیئت نهی (مانند: ' لا تضرب '؛ ' لا تشرب الخمر ').

منابع

 1. فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 548
 2. مقالات الاصول : صفحه 459
 3. انوار الاصول جلد 2 : صفحه 134
 4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ادوات خطاب» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ادات خطاب

وابسته

خطابات

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ادوات خطاب به زیرصفحه ادوات خطاب/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • المحصول فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 541، 542، 545
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 132
 • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 134
 • تسدید الاصول جلد 1 : صفحه 526
 • فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 548
 • فوائد الاصول جلد 2 : صفحه 548
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 276
 • مقالات الاصول جلد 1 : صفحه 460
 • مقالات الاصول : صفحه 459