پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ادله عقلی ( اصول فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

عقل ( دلیل )