پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احرام در لباس

وابسته

حیوان حرام گوشت، عدم اجزای حرام گوشت در لباس نمازگزار

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 231
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 417
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 18 : صفحه 239
  • مهذب الاحکام جلد 13 : صفحه (126-127)