پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اجزای مأتیٌ به امر ظاهری"واژه زیر را بکار ببرید:

اِجزای مأمورٌ به امر ظاهری