پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «ابن مبارک ، عبد الله بن مبارک ، - 181ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابن المبارک ، عبدالله بن المبارک؛ ابو عبد الرحمان عبدالله بن مبارک بن واضح الحنظلی المروزی؛ عبد الله بن مبارک مروزی؛ عبدالله بن المبارک؛ عبدالله بن مبارک بن واضح المروزی؛ فخر المجاهدین مروزی ، عبدالله بن مبارک

مشخصات فردی

نام: عبدالله

نام پدر: مبارک

لقب: ابن مبارک، حنظلی مروزی، شاهنشاه، فخر المجاهدین

تاریخ ومحل تولد: 118ق، مرو

تاریخ ومحل وفات: 181ق، هیت

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

فقیه ، محدث

استادان

ربیع بن انس خراسانی، ابوحنیفه، مالک بن انس، سفیان ثوری، و…

شاگردان

عبدالله بن ابی العباس طرسوسی، و…

سفرهای علمی

بغدادمحضرمشایخ آن شهر، مکه محضرتابعین، شام ، مصر، یمن، خراسان

آثارعلمی

الزهد والرقائق، رغائب الجهاد، البروالصله، المسند، دیوان عبدالله بن مبارک ، و…

زندگی سیاسی واجتماعی

دارای موقعیت مخصوص نزدوالی مرو، تدریس دررباط طالبان حدیث درمرو، اعلام عزا درمرگ اوازسوی هارون الرشید، زهد ودوری ازدستگاه حکومت، اهتمام به جهادوفوت اودرراه بازگشت ازجهاد

منابع

  • مناهل العرفان
  • دائرةالمعارف بزرگ اسلامی
  • ریحانةالادب
  • فرهنگ بزرگان