پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «ابن سعود ، نایف بن عبد العزیز ،1933-2012م.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

نایف بن عبد العزیز