پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «آمدی ، عبد الواحد بن محمد ، - 510ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابو الفتح عبد الواحد بن محمد الامدی؛ تاج الدین آمدی ، عبد الواحد؛ تمیمی ، عبد الواحد بن محمد؛ ناصح الدین آمدی ، عبد الواحد