پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آزار ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

اذیت ( فقه )