پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آب کشی ( چاه )"واژه زیر را بکار ببرید:

کشیدن آب چاه