پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اباحه ( اعم )"واژه زیر را بکار ببرید:

احکام ترخیصی