پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آیه ( رخداد غیر عادی )"واژه زیر را بکار ببرید:

آیات ( رخداد غیر عادی )