پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آیه نفر ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

آیه انذار ( فقه )