پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آیه حفظ ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

آیه غض ( فقه )