پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آیه ایذاء ( اصول فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

آیه أُذُن