پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

آیات صفات الهی ( علوم قرآنی ) : آیات بیانگر صفات ذات یا فعل خداوند

آیات بازگوکننده اوصاف ذات یا فعل خداوند را 'آیات صفات الهی' می‌نامند. در کلام اسلامی صفات خداوند را به دو بخش کلی تقسیم کرده‌اند: 1. صفات ذات؛ 2. صفات فعل.

صفات ذاتی خداوند نیز به صفات جمال (صفات ثبوتیه) و صفات جلال (صفات سلبیه) تقسیم می‌شود. و نیز صفات خداوند به تقسیمی دیگر به صفات تشبیهی (خبریه) و صفات تنزیهی تقسیم می‌شود.

توضیح هر یک از واژه‌های فوق در مدخل‌های آیات صفات ذات، آیات صفات فعل، آیات صفات تشبیهی و آیات صفات تنزیهی خواهد آمد.

منابع

  1. الاتقان فی علوم القرآن جلد 3 : صفحه 14
  2. پیام قرآن , روش تازه ای درتفسیر موضوعی قرآن جلد 4 : صفحه (59-207)
  3. منشور جاوید قرآن جلد 2 : صفحه (224-237)

اصطلاح‌نامه

اعم

آیات

اخص

آیات صفات تشبیهی، آیات صفات تنزیهی، آیات صفات ذات، آیات صفات فعل، آیات صفت اراده، آیات صفت حیاء، آیات صفت حُبّ، آیات صفت رحمت، آیات صفت رضا

وابسته

صفات الهی ( علوم قرآنی )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه آیات صفات الهی ( علوم قرآنی ) به زیرصفحه آیات صفات الهی ( علوم قرآنی )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 3 : صفحه 14، 23
  • البیان فی تفسیرالقرآن : صفحه 46
  • منشور جاوید قرآن جلد 2 : صفحه (224-237)
  • پیام قرآن , روش تازه ای درتفسیر موضوعی قرآن جلد 4 : صفحه (59-207)