پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

آپارتمان: یک واحد از یک مجتمع مسکونی. 1

این عنوان از عناوین مستحدثه است که فقیهان از آن در باب صلح - به مناسبت بحث از موارد نزاع در ساختمان مشترک یا دارای طبقات - به طور کلّی سخن گفته‌اند که قابل تطبیق بر آپارتمان‌های امروزی است.

احکام: ملکیّت آپارتمان به دو گونه مشاع (با شراکت دیگری) و اختصاصی (بدون شراکت دیگری) می‌باشد. بنابر این، در بخش‌های مشترک آپارتمان احکام ملکیّت مشاع جاری است.

(--» ملکیت) (--» إشاعه)

خرید و فروش: خرید و فروش آپارتمان جایز است. همچنین پیش فروش آپارتمانی که در حال ساخت است، اگر مشتمل بر غرر (--» قاعده غرر) نباشد، جایز است. این نوع خرید و فروش، بیع سلف (--» بیع سلف) است که باید تمام شرایط آن را - مانند مشخص بودن زمان تحویل و زمان پرداخت تمام قیمت - داشته باشد. بنابر این، اگر آپارتمان به صورت قسطی بدون مشخص شدن قیمت و زمان تحویل پیش فروش شود، بیع باطل است و نیز اگر مقداری از قیمت دریافت شود، بیع به همان میزان صحیح بوده و در بقیّه باطل است. 2

حقوق ساکنان: هیچ یک از مالکان طبقه بالا و پایین نمی‌تواند دیگری را مجبور به تعمیر سقف مشترک نماید و در این که یکی از آن دو برای تعمیر باید از دیگری اجازه بگیرد یا نه؟ اختلاف است. 3


103

همچنین هیچ یک حق ندارد دیگری را بر تعمیر دیوار طبقه پایین که دیوار طبقه بالا روی آن بنا نهاده شده است مجبور کند، مگر این که به واسطه عقدی، تعمیر آن بر صاحب طبقه پایین لازم گردیده باشد. 4

1 - مبسوط در ترمینولوژی حقوق 1 7.

2 - اجوبة الاستفتائات 2 188.

3 - جواهر الکلام 26 266 - 267.

4 - 27.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 102

اصطلاح‌نامه

اعم

ساختمان

وابسته

تزاحم حقوق، صلح بر تعمیر دیوار مشترک، گذاشتن چوب بر دیوار همسایه، نصب پمپ آب بدون مجوز

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه (102-103)