پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «آمیزش ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ادخال ( خاص )، مجامعت، وطی ( فقه )

اعم

داخل کردن

اخص

آمیزش انسان، آمیزش با زن شیرده، آمیزش حیوان

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه آمیزش ( فقه ) به زیرصفحه آمیزش ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.