پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آلام ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

درد ( فقه )