پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اقسام آلات ، منابع:

شرح الاصول الخمسة صفحه 276

پیشرفت آلات زندگی اجتماعی انسان ، منابع:

تکامل اجتماعى انسان به ضمیمه هدف زندگى صفحه 17

حدیث درباره ظرف طلا کاری و ظرف نقره کاری و آلات طلا کوب و نقره کوب ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 60

دعا به عنوان آلات عمل ، منابع:

اخلاق اسلامی در نهج البلاغه (خطبه متقین) جلد 2 صفحه 107

رابطه آلات با افعال انسان ، منابع:

شرح الاصول الخمسة صفحه 277