پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آشتی ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

صلح ( فقه )