پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آزادی ( اختیار )"واژه زیر را بکار ببرید:

اختیار ( صفت )