پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آدم ( ع )"واژه زیر را بکار ببرید:

حضرت آدم ( ع )