پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آدم ( انسان )"واژه زیر را بکار ببرید:

انسان ( فقه )