پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آداب ( تعزیرات )"واژه زیر را بکار ببرید:

تعزیر ( خاص )