پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آتش زدن ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

سوزاندن